Logo WCAG

Informacja

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”
Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1),zwanym dalej RODO.


Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy informuje, że:
1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminna Szkoła Muzyczna I
st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy, ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica,
2) dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
4) dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
5) dane są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
6) ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
8) niepodanie danych uniemożliwia zrealizowanie rekrutacji uczniów i prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa oświatowego,
9) dane osobowe przetwarzane przez Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E.Kajdasza w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kontakt do Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.trzebnica.pl”.

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności
Mapa strony
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe