Logo WCAG

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Gminnej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-04-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- zdjęcia z wydarzeń i imprez nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty zapisane w  formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.muzyczna.trzebnica.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Łuc, dyrektor@muzyczna.trzebnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661 561 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-100 Trzebnica, 3 Maja 5
Tel.: 71 387 37 72
Faks: 71 387 37 72
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E. Kajdasza  w Trzebnicy  składa się  z jednego budynku szkoły (budynek główny) połączonego  ze Szkołą Podstawową nr 2 w Trzebnicy korytarzem i windą.
Do budynku  szkoły  prowadzą 2 wejścia : 

a) wejście główne, które uniemożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych do budynku ze względu na schody,

b) wejście poprzez Szkołę Podstawową nr 2 od dziedzińca szkoły -  posiada  platformę   umożliwiającą wjazd na parter szkoły i możliwość korzystania z windy, 

Budynek główny szkoły składa się z trzech kondygnacji: parteru, pierwszego i drugiego piętra,  na każdym znajduje się korytarz. W dyspozycji szkoły znajdują się 2 piętra: drugie i trzecie. Piętro pierwsze w użytkowaniu SP nr 2.

W budynku  szkoły  znajduje się  winda dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń szkoły.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze w budynku głównym szkoły.   

Na terenie placówki znajduje się  parking z wyznaczonymi miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
- na parkingu przy budynku  Gminnej Szkoły Muzycznej”  wyznaczone zostały miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking usytuowany jest od strony wejścia głównego budynku przy ulicy 3 Maja 5. Parkingi są bezpłatne.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy
55-100 Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | tel. 71 387 37 72
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności
Mapa strony
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe